PO Box 367

Ivoryton CT 06442

 © 2013 - 2021 by Ivoryton Village Alliance

The Ivoryton Village Alliance is a tax-exempt 501(c)(3) nonprofit organization.